qui som

L’Aula del Vallès som una escola nascuda a finals dels anys 70 amb la finalitat d’acompanyar en el procés formatiu i de creixement a entitats i personal relacionat amb el món de l’educació formal i no formal. Pretenem ser un espai referent al nostre territori en l’àmbit formatiu i de la intervenció educativa com a eina de transformació social.

Mari Villar (Directora)

Llicenciada en Antropologia social i cultural, Màster en dones, gènere i ciutadania, postgrau en economia social. Formadora especializada en gènere, feminismes i coeducació, i interculturalitat. Trajectòria professional com a Monitora i Directora de lleure en espais d’educació en el lleure i educació no-formal. Sòcia fundadora de Equilatera Cooperativa.

Sergi Gil (Tresorer)

Tècnic especialista en Hosteleria, animador sociocultural i educador social amb un postgrau en economia social i solidària. Trajectòria professional com a Monitor i Director de lleure en espais d’educació en el lleure i educació no-formal.

Moisés Ramírez (Secretari)

Graduat en Art dramàtic i Mestre d’Educació Infantil. Tècnic en Realització d’Audiovisuals. Trajectòria professional com a Monitor i Director de lleure en espais d’educació en el lleure i educació no-formal i mestre.

Arnau Obiols (President)

Graduat en Educació Primària en menció de música. Formador especialitzat en abús sexual infantil, coeducació, resolució de conflictes i educació emocional. Trajectòria professional com a Monitor i Director de lleure, coordinador de projectes educatius del MEV, coordinador i educador en programes per a joves nouvinguts/es de l’Ajuntament de Sabadell i mestre.

Noemí Gálvez

Llicenciada en Sociologia, postgrau gestió i direcció d’equips. Formadora especializada en gènere, Abús Sexual Infantil i gestió. Trajectòria professional com a Monitora i Directora de lleure i Coordinadora de programes i projectes d’educació en el lleure.

Sergio Carrillo (Director tècnic)

Graduat en Ciències de l’Esport i l’Activitat Física i Màster universitari en direcció, gestió i intervenció en serveis socials. Trajectòria professional com a Monitor i Director de lleure en espais d’educació en el lleure i educació no-formal i tècnic de l’Aula.

Mar Gil

Graduada en Educació Primària i il·lustradora. Trajectòria professional com a Monitora i Directora de lleure en espais d’educació en el lleure i educació no-formal.

Rebeca Rodríguez

Graduada en logopèdia i en pedagogia musical. Trajectòria professional com a Monitora i Directora de lleure en espais d’educació en el lleure i educació no-formal.

Laia Pineda

Actriu i Dinamitzadora teatral. Graduada al Centre de Formació i Investigació Teatral “La Casona”. Formada en varies disciplines com: clown, mim, teatre gestual, dansa contemporània, jazz i flamenc, teatre social i teatre de l’oprimit. Vinculada al món del lleure durant molts anys.

Oriol Piqueres

Estudis en Ciències Polítiques. Director de lleure i fundador d’una entitat del lleure al Baix Llobregat el 2016. En l’actualitat desenvolupant tasques de gestió de projectes.

Anna Medina

Grau d’Infermeria i Professional de l’Educació en el Lleure. Vinculada al món del lleure des de fa més de 10 anys. Trajectòria professional com a Monitora i Directora de lleure en espais d’educació en el lleure i educació no-formal. 

valors de l’aula

Feminisme

Com la base per a la igualtat entre tota la diversitat social, aplicant en tots els sentits una visió interseccional, que entengui a l’individu i al col·lectiu des de tota la seva complexitat, per a poder fer una intervenció integral.

Pensament crític

Per ser capaços/es de comprendre i interpretar els fets socials i dur a terme un procés de decisió racional, responsable i autònom. O dit d’una altra manera, posseir uns recursos que ens permetin analitzar, avaluar, comparar i recontruir el que sabem o creiem saber.

Participació

Com a element clau per a generar coneixement, recollint totes les aportacions que la diversitat del col·lectiu pot oferir, i enriquir la nostra acció educativa. També com a element democràtic entorn al funcionament intern de l’entitat i com a element d’apoderament de totes les persones implicades.

Treball en xarxa / cooperació

Considerant imprescindible la suma d’esforços entre persones i entitats del sector per pensar, actuar, generar coneixement, intercanviar informació i recursos, compartint objectius, unificant capacitats i esforços, i maximitzant la relació entre les diverses accions.

Responsabilitat

Posant en relleu la gran eina d’intervenció de la qual disposem i el paper transformador que aquesta ha de jugar en la nostra societat. Comprometre’s amb fer de l’oci i el temps lliure una peça clau per a millorar l’entorn que ens envolta.

com treballem a l’aula

Treballem des d’una metodologia motivacional, cooperativa, crítica, flexible i participativa, on la persona és subjecte actiu del procés d’aprenentatge. Entenem la participació activa com a eix transversal d’aquesta metodologia,  tant de l’alumnat com del personal docent.

Aquesta Metodologia ha d’anar en concordança amb la idea de que les persones no són formades sinó que es formen, i per tant, són co-responsables del seu propi procés educatiu. Considerem que aquesta metodologia ha d’anar orientada al desenvolupament tant d’ actituds com d’aptituds. En aquest sentit, trobem que la formació a d’anar guiada a l’adquisició de competències bàsiques i transversals i d’eines de crítica i millora de la intervenció socioeducativa.

Aquesta metodologia, doncs, ha de tenir en compte:

1. L’alumne com protagonista del seu propi aprenentatge:

Trobem imprescindible en el procés d’aprenentatge situar a l’alumne en el centre de l’acció educativa, és a dir, donar-li el paper principal. 

2. La interrelació de diferents sabers (conceptuals, procedimentals i actitudinals):

En les sessions es combinen tècniques didàctiques i continguts teòrics, amb la finalitat d’integrar els diferents sabers que convidin a la reflexió i resolució de diverses situacions educatives.

3. L’adaptació al context i a les necessitats del grup, adequant-se als coneixements previs d’aquests:

Tot procés d’aprenentatge ha de partir del context on es troba el protagonista de l’acció educativa, això ens porta a situar la facilitació de processos a partir de les necessitats, demandes i potencialitats del grup. L’adaptació de les dinàmiques i activitats és un punt indispensable d’aquesta metodologia.